Toekomstvisie

Naar een uitgebreide maatschappelijke verantwoordelijkheid

Als facilitator van de circulaire economie helpen we burgers, bedrijven en overheden om duurzamer om te gaan met materialen. We vervullen samen met onze leden een belangrijke maatschappelijke rol. Alles wijst erop dat die rol de komende jaren nog verder zal uitbreiden. Samenwerking zal daarbij cruciaal zijn – alleen door alle partijen binnen het ecosysteem te betrekken en ten volle hun rol te laten spelen kunnen we het succes van de circulaire economie in ons land verder bestendigen.

Die maatschappelijke rol is geen nieuw gegeven. Met de oprichting van Fost Plus nam de Belgische bedrijfswereld in 1994 het voortouw in de recyclage van verpakkingsafval. De directe aanleiding was de introductie van de producentenverantwoordelijkheid, waarbij bedrijven wettelijk verantwoordelijk werden voor een duurzame verwerking van de verpakkingen die ze op de markt brengen.

De maatschappelijke relevantie van onze activiteiten is dan ook groter dan ooit. Met elke verpakking die we recycleren, sparen we CO2 uit en vermijden we de ontginning van nieuwe grondstoffen.”

Maar het werd al vrij snel duidelijk dat de Belgische bedrijven meer wilden doen dan enkel hun wettelijke verplichtingen nakomen. België groeide dankzij de blauwe PMD-zak zelfs uit tot een voorbeeldland voor de recyclage van huishoudelijke verpakkingen, met uitstekende recyclagecijfers en een hoge participatie van burgers.

Voorbij onze plicht

Sedertdien bewezen we samen met onze leden meermaals dat we onze verantwoordelijkheid durven nemen. Zo breidde ons werkgebied de afgelopen jaren flink uit, van de huis-aan-huisinzameling naar de selectieve inzameling in bedrijven, op evenementen en in andere out-of-home omgevingen. Met als doel om ook daar een maximale inzameling en recyclage van verpakkingen te realiseren.

Ook in de strijd tegen het zwerfvuil gingen we onze verantwoordelijkheid niet uit de weg. Via de samenwerkingsverbanden met Mooimakers, Be WaPP en het Brusselse Gewest realiseerden we heel wat mooie projecten die vandaag nog altijd bijdragen aan een duurzame gedragsverandering. Denken we maar aan de Grand Nettoyage in Wallonië. Met de Click belonen we burgers die het wel goed doen en bieden we steden en gemeenten een extra tool in hun zwerfvuilbeleid.

De recente uitbreiding van de producentenverantwoordelijkheid maakt onze leden sinds kort verantwoordelijk voor de opruimkosten van het zwerfvuil dat veroorzaakt wordt door hun verpakkingen. Ook nu willen we onze rol van producentenverantwoordelijkheid ten volle opnemen door met alle actoren op het terrein een actieve rol spelen voor meer openbare netheid.


Meer dan recyclage alleen

De wereld staat intussen niet stil. Duurzaamheid staat hoger dan ooit op de agenda en de strijd tegen de klimaatopwarming is zonder enige twijfel de grootste uitdaging waarmee onze generatie geconfronteerd wordt. Burgers en overheden verwachten – terecht – dat ook bedrijven hun verantwoordelijkheid nemen.

Fost Plus speelt daarin een belangrijke rol. Met elke verpakking die we inzamelen en recycleren, besparen we CO2 en vermijden we de ontginning van steeds schaarser wordende grondstoffen. Recente geopolitieke evoluties versterken het belang van de circulaire economie nog, nu Europa haar afhankelijkheid op het vlak van energie en grondstoffen wil afbouwen.


Recyclage is uiteraard maar één deel van dat circulaire verhaal. Dat blijkt ook uit de richting die de Europese Commissie aangeeft met haar nieuwe voorstel voor de Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR). Daarin verschuift de klemtoon van recyclage naar preventie en hergebruik. Het voorstel bevat ook concrete en ambitieuze doelstellingen op dit vlak, die onze leden – maar ook heel wat andere sectoren, waaronder de horeca – voor grote uitdagingen stellen.

We zijn ervan overtuigd dat we met Fost Plus ook hierin een voortrekkersrol kunnen spelen. Er is bijvoorbeeld nood aan grootschalige, economisch haalbare inzamelsystemen voor herbruikbare verpakkingen. En laten we niet vergeten dat ook herbruikbare verpakkingen op het einde van hun levensduur alsnog gerecycleerd moeten worden. Net zoals we dat dertig jaar geleden ook al deden, willen we bedrijven opnieuw helpen bij het behalen van hun doelstellingen én de verduurzaming van hun activiteiten.