Conclusie

 

In 2022 hebben we opnieuw belangrijke stappen gezet op weg naar een circulaire verpakkingseconomie voor ons land. Maar we kijken samen met onze leden ook al vooruit naar een verdere uitbreiding van onze maatschappelijke rol.

In totaal recycleerden we in 2022 meer dan 725.000 ton verpakkingen, goed voor 95% van alle verpakkingen die op de markt kwamen. Dankzij de Nieuwe Blauwe Zak, die in 2022 zijn eerste volledig operationele jaar kende, steeg de hoeveelheid ingezamelde PMD tot bijna 23 kilo per inwoner.

Daarmee is nogmaals bewezen dat de blauwe zak een essentiële factor blijft voor een succesvolle inzameling en recyclage van verpakkingsafval. Dankzij de huis-aan-huisinzameling kan iedereen immers gemakkelijk aan het systeem deelnemen. De verdere uitbreiding van de inhoud – begin 2023 werden de drankencapsules toegevoegd – zal de volumes in de komende jaren nog doen toenemen.

Waar we in de thuisomgeving stilaan naar een maximale recuperatie toewerken, gaan buitenshuis nog te veel verpakkingen verloren. In 2022 dreven we onze inspanningen verder op, in nauwe samenwerking met onze zusterorganisatie Valipac en met de bedrijven die op het terrein instaan voor de inzameling van bedrijfsmatig afval. Vooral in het najaar kwam de inzameling in bedrijven op kruissnelheid. We behaalden daarbij opnieuw onze tussentijdse doelstelling (24.000 ton).

Daarnaast komt nog steeds een deel van onze verpakkingen in het zwerfvuil terecht. Vanaf 2023 worden we samen met onze leden verantwoordelijk voor de opruimkosten van die verpakkingen. We kijken echter voorbij het puur financiële en willen een actieve bijdrage leveren aan een doortastend zwerfvuilbeleid. We zetten ook in op innovatie en technologie – in 2022 zijn we  samen met een aantal drankenbedrijven, retailers en sectorfederaties zoals Fevia en Comeos gestart met de ontwikkeling van een digitaal statiegeldsysteem.

Wanneer we alle verpakkingen willen recycleren, moeten ze uiteraard ook effectief recycleerbaar zijn. Design for recycling blijft daarom een belangrijk aandachtspunt. Onze leden hebben zich geëngageerd om tegen 2025 enkel nog recycleerbare verpakkingen op de markt te brengen. En dat zien we nu ook in de praktijk. Heel wat bedrijven hebben een duidelijke roadmap voor de definitieve uitfasering van hun niet- of moeilijk recycleerbare verpakkingen.

Het is duidelijk dat de circulaire economie volop in beweging is en heel wat uitdagingen in petto heeft, die we samen met onze leden willen aangaan. 2023 wordt dan ook een scharnierjaar voor Fost Plus – niet alleen het laatste jaar van onze huidige erkenning, maar ook het jaar waarin we de fundamenten leggen voor onze toekomst.