Main Logo

De juiste keuzes voor een duurzame toekomst

Het werkingsbudget van Fost Plus bedroeg in 2023 298.457.881 euro. Het grootste deel van dit budget gaat naar het inzamelen en sorteren van huishoudelijke verpakkingen. Het gaat om alle kosten die gemaakt worden om de materialen van bij de burger thuis tot bij onze recyclagepartners te brengen.

Kosten voor inzamelen en sorteren sterk gestegen

Voorbeelden van die kosten zijn onder meer de huis-aan-huisinzameling van PMD en papier-karton of het onderhoud en de lediging van de glasbollen. Daarnaast worden ook de PMDsorteercentra vergoed voor hun activiteiten. Ook voor verpakkingsmaterialen die via het recyclagepark worden ingezameld, zoals Klein Gevaarlijk Afval, kurk of piepschuim, betalen we een vergoeding aan de intercommunale of het lokale bestuur dat het recyclagepark uitbaat.

De meeste van deze activiteiten worden in de praktijk uitgevoerd door intercommunales of private afvalbedrijven en worden via langlopende contracten gefinancierd door Fost Plus. De kosten voor het inzamelen en sorteren zijn de afgelopen jaren sterk gestegen door de hoge inflatie. Daarnaast investeren we samen met gemeenten en intercommunales in projecten die de dienstverlening naar de burger verbeteren, waaronder alternatieve inzamelsystemen en aangepaste inzamelfrequenties.

Bedrijven betalen via Groene Puntbijdrage

De kosten voor onze werking worden gefinancierd door onze leden via de Groene Punt-bijdrage. Bedrijven die verpakkingen op de markt brengen geven elk jaar bij Fost Plus aan hoeveel verpakkingen ze precies verkocht hebben en uit welke materialen die bestaan. Elk materiaal heeft zijn eigen tarief, gebaseerd op de werkelijke kosten die ze vertegenwoordigen in het budget. Hoe beter recycleerbaar, hoe lager het tarief, en vice versa.

Inkomsten uit materialen dalen

Uiteraard ontvangen we ook inkomsten uit de verkoop van materialen. Materialen waarvoor een volwaardige recyclage- en afzetmarkt bestaat, zoals bijvoorbeeld aluminium of transparante PET-flessen, zijn zeer gegeerd en hebben bijgevolg een relatief hoge positieve waarde. Voor andere materialen, zoals flexibele verpakkingen of gemengde harde plastics, is de recyclagemarkt nog volop in ontwikkeling en is de afzetmarkt eerder beperkt. Fost Plus krijgt dan ook nog geen hoge prijzen voor deze materialen en moet het recyclagebedrijf in bepaalde gevallen zelfs betalen om ze te verwerken. Dat maakt echter deel uit van het engagement van onze leden voor een duurzame toekomst.

De materiaalprijzen zijn bovendien onderworpen aan de wet van vraag en aanbod. Het gaat om een globale markt: prijzen voor gerecycleerde materialen zijn gekoppeld aan algemene grondstofprijzen, die heel volatiel kunnen zijn. Hoewel de vraag naar gerecycleerde materialen blijft stijgen, leidt dat in de praktijk dus niet altijd tot stijgende prijzen voor die materialen. Integendeel, de laatste jaren zagen we juist een sterke daling.

 

Investeren in de lange termijn

Al deze factoren maken dat de Groene Puntbijdrage van onze leden de afgelopen jaren sterk is toegenomen. Door hen de weg te wijzen naar recycleerbare alternatieven – met lagere Groene Punt-tarieven – helpen we hen om de juiste keuze te maken voor de toekomst. Investeren in duurzaamheid loont. Daarnaast blijven we inzetten op een lokale verankering van onze recyclagecapaciteit. Zo kunnen we ook in een volatiele internationale context een duurzame recyclage van Belgische verpakkingen blijven garanderen.

Download de pdf

© Fost Plus 2024

Cookies