Recyclage van huishoudelijke

verpakkingen in België

Fost Plus recycleerde in 2021 89,8 % van de huishoudelijke verpakkingen die door haar leden op de markt gebracht werden. Deze cijfers werden berekend aan de hand van de nieuwe en strengere meetmethodologie die op Europees vlak moet zorgen voor een level playing field.

Hoe wordt het recyclagepercentage berekend?

De Europese Circular Economy Package biedt een strak wetgevend kader om afval te verminderen en introduceert een ambitieus lange termijnplan om recyclage te stimuleren. Het bevat ook een nieuwe methodologie om het recyclagepercentage te berekenen. Om de verschillende Europese lidstaten correct tegen de recyclagedoelstellingen af te zetten, is het belangrijk dat in alle landen op dezelfde manier gerekend wordt. Europa heeft daarvoor richtlijnen uitgeschreven. De verschillende lidstaten moeten uiterlijk eind juni 2022 voor het eerst volgens de nieuwe meetmethodologie rapporteren naar Europa toe en dit voor wat betreft de resultaten voor het jaar 2020.

Een nieuwe meetmethode Concreet wordt het recyclagepercentage vanaf nu op een later moment in de keten berekend. Waar de gerecycleerde hoeveelheden tot nu toe gemeten werden bij de uitgang van de sorteercentra, gebeurt dat nu op het moment van de feitelijke recyclage. Dat wil zeggen, nadat de gesorteerde materialen in de recyclagecentra van alle eventuele verontreinigingen en oneigenlijke materialen ontdaan zijn. We spreken bijgevolg van een nieuw rekenpunt.

Impact op de gerapporteerde cijfers Dit nieuwe rekenpunt heeft een impact op de recyclagecijfers van alle Europese lidstaten – en dus ook voor België. Dankzij de hoge zuiverheidsgraad van de ingezamelde en gesorteerde verpakkingsmaterialen die we bij onze recyclagepartners leveren, blijft de impact van het nieuwe rekenpunt op de meeste materialen relatief beperkt. Bovendien heeft dit niet alleen betrekking op huishoudelijke verpakkingen; bedrijfsmatige verpakkingen worden op dezelfde manier berekend. Bedrijven die dus zowel huishoudelijke verpakkingen aangeven via Fost Plus, als bedrijfsmatige verpakkingen via Valipac zien dit gereflecteerd in de recyclagecijfers.

De nieuwe meetmethodologie om de gerecycleerde tonnen te berekenen, is goedgekeurd door de Interregionale Verpakkingscommissie (IVC). Zij zal op haar beurt de recyclagecijfers voor verpakkingsafval, na controle en validatie, consolideren met het oog op de rapportering naar Europa.

leden

ton

verpakkingen op de markt gebracht

Totaal recyclagepercentage

0,8%

In 2021 brachten onze leden 804.194 ton verpakkingen op de markt, waarvan er 721.994 ton werd gerecycleerd, goed voor een recyclagepercentage van 89,8%

Gerecycleerde hoeveelheden verpakkingen per inwoner per jaar

PMD

16,4 kg

Glas

29,7 kg

Papier - karton

16,6 kg

Recyclagepercentage per materiaalsoort

**Deze percentages zijn de gerecycleerde hoeveelheden tov de door onze leden op de Belgische markt gebrachte hoeveelheden. Dit betekent dat in de gerecycleerde hoeveelheden ook ingezamelde verpakkingsmaterialenzitten die door niet-leden op de Belgische markt gebracht werden of die door consumenten in het buitenland aangekocht werden(grensaankopen).

En wat met de Belgische recyclagedoelstellingen? De volgende jaren zullen we zowel via de oude als de nieuwe berekeningsmethode rapporteren aan de IVC. Welke berekeningsmethode op termijn gebruikt zal worden voor de toetsing aan de wettelijke doelstellingen van het Belgische Interregionale Samenwerkingsakkoord, zal door de IVC bepaald worden in de nieuwe erkenningsvoorwaarden, van kracht vanaf 2024.

Waar worden de ingezamelde materialen gerecycleerd

Waar worden de ingezamelde materialen gerecycleerd

€ 253.842.640

Het werkingsbudget van Fost Plus in 2021 bedroeg 253.842.640 euro. Hiermee worden voornamelijk de kosten voor selectieve inzameling, sortering en recyclage van huishoudelijke verpakkingen gedekt. Het zijn de leden van Fost Plus die deze kosten dragen, via het Groene Punt.

Uitstekende resultaten, tegen een lage kost

0

De kost voor de selectieve inzameling, sortering en recyclage van huishoudelijke verpakkingen komt omgerekend neer op 15 euro per inwoner. Daarvoor halen we een recyclagepercentage van 89,8 %, wat ons in de Europese top plaatst. Dit uitstekende resultaat is te danken aan efficiënte inzamelsystemen die het iedereen makkelijk maken deel te nemen, een uniforme sorteerboodschap, een gecentraliseerde aanpak van de sortering en lange termijnrecyclagecontracten.